Решения от заседание на 08.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Бойка Василева и Владимир Георгиев за членове на управителния съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

2. Одобрява замяната на „Банка ДСК“ АД с „Кей Би Си Банк България“ ЕАД като банка-депозитар на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ.

3. Одобрява промени в договори за депозитарни услуги, сключени между лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Сердика Капитал“ ЕАД и „Първа инвестиционна банка“ АД.

(Пълните текстове на Решение № 834, Решение № 835 и Решение № 836 от 08.11.2022 г. можете да намерите в категория Административни документи – Решения).

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДЗИ – Животозастраховане” EАД.

6. Вписва „Майфин“ ЕАД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „БАЕЗ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност по клас 15 „Гаранции” от раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ на територията на Австрия, Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Гърция, Португалия, Испания, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Ирландия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Люксембург, Малта, Дания и Хърватия, при условията на свобода на предоставяне на услуги.