Решения от заседание на 08.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Биоиасис“ АД.

Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIВOR с надбавка 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3,00% и не повече от 5,50% годишно, с дата на емитиране 06.04.2023 г. и дата на падеж 06.04.2031 г., с ISIN код BG2100006233.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Република Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 4 784 226 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100059986.

3. Изпраща писмо до „Алфастар Венчърс“ АД, с което уведомява дружеството, че промените в условията на първоначалната му регистрация като управител на допустим фонд за рисков капитал могат да бъдат въведени.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно прилагането на обстоятелствата, при които се счита, че даден централен контрагент е проблемен или има вероятност да стане проблемен (чл. 22, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти) (ESMA91-372-2070), приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

5. Изпраща уведомления до „Групама Животозастраховане” ЕАД и до „Групама Застраховане“ ЕАД, с които уведомява дружествата, че към настоящия момент не са налице правни пречки за прехвърляне на дейностите по поддръжка на базите данни на приложенията и репортинг инструментите и поддръжка и обновления по уеб платформата за брокерски отчети от „Групама Животозастраховане“ ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД към трето лице.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния и Република Гърция относно намерението на „БОЛЕРОН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД да извършва дейност при свобода на предоставяне на услуги на територията на съответните държави.

7. Изпраща писмо до „АФРАНГА” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране.

8. Изпраща писмо до „ЕМПЛОИ БЕНЕФИТС“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Изпраща писма до „Групама Животозастраховане” ЕАД и до „Групама Застраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по съхранение и архивиране на застрахователни полици от „Групама Животозастраховане” ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД към трето лице.

10. Изпраща писмо до “Групама Животозастраховане” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по архивиране и съхранение на документи от “Групама Животозастраховане” ЕАД към трето лице.