Решения от заседание на 08.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Република Холдинг“ АД.

Емисията е в размер до 4 784 226 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,02 лева всяка, с ISIN код BG1100059986.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Алфа България“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 1 100 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100038097, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 181 160 лева на 2 281 160 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.

3. Одобрява Катерина Клюс и Марио Димитров за членове на съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ.

4. Одобрява представените промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за приемане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.