Решения от заседание на 07.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „Българска фондова борса“ АД на изменения и допълнения в Правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решения на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

2. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на представител на „Инвест Кепитъл“ АД, който да представлява юридическото лице в качеството му на член на съвета на директорите на УД „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт“ ЕАД.