Решения от заседание на 07.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Заличава „Брокер Консулт Инс“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

2. Изпраща писмо до „АДЮТАНТ“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

3. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на изпълнителен член на управителния съвет на дружеството.

4. Изпраща писмо до „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на застрахователния агент да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Италия, Република Гърция и Кралство Испания.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ИНСтинкт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз за клас застраховка.

6. Изпраща писмо до „Евроинс Иншурънс Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по изпълнение на актюерска функция към трето лице.