Решения от заседание на 07.06.2022 г.

На заседанието си на 07.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява представения проект на нов договор, сключен между „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и „Феърплей Интернешънъл“ АД в качеството му на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към дейността на пазарните оператори.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 07.07.2022 г. включително.

3. Приема на първо гласуване проект на Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 07.07.2022 г. включително.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно докладването на случаи на неуспешен сетълмент по член 7 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа (ESMA70-156-4717), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

5. Спазва в надзорната си практика Насоките относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72), (EBA/GL/2021/16), издадени от Европейския банков орган.

6. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

7. Прекратява производство за издаване на разрешение за прекратяване и отнемане на лиценза на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ.

8. Прекратява предсрочно мандата на Петя Хантова – Георгиева като председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Експат Природни Ресурси”.