Решения от заседание на 06.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100042057, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 64 045 400 лева на 73 045 400 лева, чрез упражняване на правата на притежателите на варанти.

2. По предложение на Съвета на Гаранционния фонд (ГФ) КФН определи вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани моторни превозни средства (МПС) в ГФ. През 2023 г. вноската ще бъде в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства. Вноската към Обезпечителния фонд ще бъде в размер на 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Общо вноската към ГФ на всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ става 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.

3. Изпраща писмо до Европейската банка за възстановяване и развитие, с което потвърждава получаването на уведомлението относно придобиване от Европейска банка за възстановяване и развитие на квалифицирано участие в „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. Уведомява заявителя, че крайният срок за произнасяне по чл. 71, ал. 4 от КЗ изтича на 06.03.2022 г.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

5. Изпраща писмо до „ХОЛИ ИНС БГ“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.