Решения от заседание на 06.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява технически лихвен процент в размер на 1%, използван от ПОАД „ЦКБ – Сила“ АД, за определяне на размера на пожизнената пенсия и на срочната пенсия за старост от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“.

2. Освобождава за 2022 г. „Електрохолд Трейд” ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД) от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).