Решения от заседание на 06.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за придобиване на пряко квалифицирано участие от „Компас Капитал“ АД в размер на 100 % от капитала на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.

2. Одобрява Теодора Шопова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

3. Одобрява Красимир Димитров за прокурист на национален инвестиционен фонд от затворен тип „Индустриален фонд“ АД.

4. Одобрява Никола Кедев за представител на „Централна кооперативна банка“ АД в надзорния съвет на Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД.

5. Утвърждава „РСМ БГ“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „Животозастрахователна компания „Съгласие” АД.

6. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД на „РСМ БГ“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

7. Приема на първо гласуване проект на наредба за допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 20.07.2023 г. включително.

8. Изпраща писмо до Застрахователно дружество „Съгласие“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на дружеството.