Решения от заседание на 06.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Красимир Маринов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД.

2. Одобрява Дьорд Едер за член на надзорния съвет на управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

3. Одобрява Пламен Петров за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

4. Одобрява замяната на „Уникредит Булбанк“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, гр. София.

5. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на БЛУХАУС АКСЕШЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД, Кипър, в „СИНТЕТИКА“ АД.

6. Издава одобрение на „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ (с предишно наименование „Сити Пропъртис“ АДСИЦ) за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 и 3 от ЗДСИЦДС на трето лице.

7. Отписва емисия облигации, издадена от „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на емитента.

Емисията е в размер на 18 828 800 лева, разпределени в 188 288 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с номинална стойност 100 лева всяка една, с ISIN код BG2100009187.

8. Издава на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нови класове застраховки съгласно Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането:

  • т. 13 „Обща гражданска отговорност“, с покрити рискове: Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ към Кодекса за застраховането;
  • т. 15 „Гаранции“:

– преки гаранции;

– косвени гаранции.

9. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Наредба за изискванията към дейността на администраторите на бенчмаркове.

Предстои обнародването им в „Държавен вестник“.

10. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Франция, Германия, Австрия, Италия, Гърция, Испания и Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги.

11. Изпраща писмо до “Групама Животозастраховане” ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по поддръжка на базите данни на трето лице.