Решения от заседание на 06.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR и надбавка от 1,25%, но общо не по-малко от 2,75% годишно и не повече от 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 13.09.2023 г. и дата на падеж 13.09.2032 г., с ISIN код BG2100026231.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100022230, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR и надбавка от 1,00%, но общо не по-малко от 3,00% годишно и не повече от 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 02.08.2023 г. и дата на падеж 02.08.2031 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.