Решения от заседание на 05.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Нидерландия във връзка с намерението на „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на съответната държава, при условията на свобода на предоставяне на услуги.

2. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги към трето лице.

3. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги към трето лице.

4. Изпраща писмо до „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуване на избора на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на дружеството и управляваните от него фондове.