Решения от заседание на 05.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 1 735 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100074076.

2. Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строително-монтажни работи в недвижими имоти) на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.