Решения от заседание на 05.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Алфа България“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 2 218 840 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка.

2. Одобрява Фросита Френкова-Сарафова за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Одобрява Симеон Молеров за независим член на надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

4. Утвърждава „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „Обединен Здравноосигурителен Фонд Доверие Застрахователно Акционерно Дружество“ АД.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Унгария относно намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност при свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.

6. Изпраща писмо до „Животозастрахователен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

7. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да разшири обхвата си на дейност на територията на Република Италия, Федерална Република Германия и Република Хърватия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

8. Изпраща писмо до Цветомир Георгиев с искане за допълнителна информация и документи във връзка с признаване на частична правоспособност на отговорен актюер.