Решения от заседание на 05.05.2022 г.

На заседанието си на 05.05.2022 г. КФН реши:

1. Отписва „Марицатекс” АД, гр. Пловдив, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 468 921 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11MAPLAT17, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 06.06.2022 г. включително.

3. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/15), издадени от Европейския банков орган.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство във връзка с намерението на „РЕНОМИА“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.

6. Изпраща писмо до „ЗК АКСИОМ“ АД, във връзка с одобрение на изпълнителен член на Съвета на директорите и на прокурист на дружеството.