Решения от заседание на 05.01.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Франк Ван де Вел за член на надзорния съвет на управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД.

2. Издава лиценз на „Трейшън Инвест” ЕАД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ.

3. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „ЕСА-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ВИТОША“ ЕООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

4. Изпраща искане до председателя на Софийски районен съд да постанови на всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение № 994-ИП от 20.12.2022 г. на КФН, и чрез които към 29.12.2022 г. и към 05.01.2023 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Унгария и Република Чехия относно намерението на „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД да извършва дейност при свободата на предоставяне на услуги на техните територии.