Решения от заседание на 04.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Вписва последваща емисия акции, издадена от  „Софарма Билдингс“ АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 3 249 950 броя нови обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, с ISIN код BG1100084075.

2. Одобрява Теохар Теохаров за независим член на съвета на директорите на „Европейска застрахователна компания” АД.

3. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по съхранение и управление на документи на хартиен носител на трето лице.

4. Изпраща писма до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и до „ДЗИ – ЖИВОТЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по изчисление на капиталови изисквания и изготвяне на количествени регулаторни справки според изискванията на „Платежоспособност 2“ на трето лице.