Решения от заседание на 04.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Петя Тодорова за член на съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД.

2. Издава одобрение на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция) на трето лице.

3. Отписва „Инвест Пропърти“ АД, гр. Враца, като публично дружество и издадената от него емисия акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 1 666 400 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100065066.

4. Прекратява, по искане на заявителя, образуваното производство за вписване на „Айкарт“ АД във водения от КФН регистър на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Федерална Република Германия, Република Австрия, Република Румъния, Република Латвия, Република Литва, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, Чешка република, Република Финландия, Република Франция, Република Гърция, Република Унгария, Република Ирландия, Република Италия, Република Малта, Република Полша, Република Португалия, Република Словакия, Република Словения, Кралство Белгия, Кралство Дания, Кралство Нидерландия, Кралство Испания и Велико Херцогство Люксембург във връзка с намерението на „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

6. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на съвета на директорите.

7. Изпраща писмо до „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите.