Решения от заседание на 04.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Бианор холдинг“ АД.

Емисията е в размер до 545 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 17 лева всяка, с ISIN код BG1100007076.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 5 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100042057, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

3. Отписва „Елпо“ АД, гр. Николаево, и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG11ELNIAT11, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

4. Отнема издадения лиценз, поради изричен доброволен отказ, на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, след отправено предложение за обратно изкупуване на акции на дружеството.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

7. Спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II за целесъобразност и освобождаване само за изпълнение (ESMA35-43-3006), Насоките за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги „в облак“ (ESMA50-164-4285), Насоките относно методиката, функцията по наблюдение и съхраняването на данни съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA81-393-288), Насоките относно бенчмарковете с малка значимост съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA70-145-1209), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Спазва в надзорната си практика Насоките относно вътрешното управление съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (ЕВА/GL/2021/14), издадени от Европейския банков орган.

8. Спира производство във връзка с намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Франция, Германия, Австрия, Италия, Гърция, Испания и Румъния.

9. Изпраща уведомления до компетентните органи на Италия, Испания, Гърция, Румъния, Полша, Австрия, Германия и Франция във връзка с намерението на „НЕТИНС ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

10. Изпраща уведомление до компетентния орган на Финландия във връзка с намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.

11. Освобождава за 2023 г. „Астра Биоплант” ЕООД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от задължението да се лицензират като инвестиционни посредници във връзка с осъществяваната от дружествата търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

12. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на издадения лиценз с нови инвестиционни услуги и дейности.