Решения от заседание на 04.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД.

Емисията е в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100025233, с единична номинална стойност 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,50%, но общо не по-малко от 3% и не повече от 6% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 12.09.2023 г. и дата на падеж 12.09.2031 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отнема, по искане на заявителя, издадения на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Блусмарт Инвестмънтс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

4. Изпраща писмо до „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.