Решения от заседание на 03.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „Колективно финансиране” АД (в процес на учредяване) за предоставяне на услуги за колективно финансиране, с право да извършва следните дейности и услуги: улесняване на отпускането на заеми и пласиране без твърд ангажимент на прехвърлими ценни книжа за целите на колективното финансиране и получаване и предаване на нареждания във връзка с тези прехвърлими ценни книжа.

2. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преустановяване на дейността на клона на инвестиционния посредник, установен на територията на Република Полша, и намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.