Решения от заседание на 03.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност) на „Сателит Х“ АД, като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС съгласно договор от 21.10.2022 г.

2. Одобрява представените промени в устава на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Освобождава за 2022 г. „Каргил България” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

4. Съгласува избора на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.