Решения от заседание на 03.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строително-монтажни работи в недвижими имоти) на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.