Решения от заседание на 03.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Трейшън-Алтернативен доход”. Вписва ДФ „Трейшън-Алтернативен доход“ в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.

2. Одобрява Радослав Михайлов и Златко Анков за членове на надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

3. Одобрява представените промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Бургас, които ще бъдат предложени за гласуване на следващо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Признава придобитата от Иван Димитров квалификация, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. На основание чл. 25 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници да се прилагат опростени изисквания спрямо инвестиционните посредници: „Де Ново“ ЕАД, „Аларик Секюритис“ ООД, „Загора Финакорп“ АД, „Фактори“ АД, „Варчев Финанс“ ЕООД, „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД, „АБВ Инвестиции“ ЕООД, „Кепитъл Инвест“ АД, „ЮГ Маркет“ ЕАД, „Ъп Тренд“ ЕООД, „Евър Файненшъл“ АД при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно закона.