Решения от заседание на 02.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от „Елана Финансов Холдинг” АД, гр. София.

Емисията е в размер на 1 700 000 евро, разпределени в 1 700 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 5,5% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 19.05.2023 г. и дата на падеж 19.05.2028 г., с ISIN код BG2100012231.

Вписва посочената емисия облигации и „Елана Финансов Холдинг” АД, гр. София, като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Булметал“ АД, гр. Гурково.

Емисията е в размер до 1 130 450 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 8,85 лева всяка една, с ISIN код BG1100014239.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Изпраща писмо до ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед, Унгария, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за увеличение на пряко квалифицирано дялово участие от дружеството в управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.