Решения от заседание на 02.08.2022 г.

На заседанието си на 02.08.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева и емисионна стойност 21 лева всяка една, с ISIN код BG1100069985, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Телематик Интерактив България“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 8 640 012 лева, разпределени в 8 640 012 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100014213 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 4 320 006 лева на 12 960 018 лева.

3. Одобрява Евгени Недев и Николай Механджийски за членове на съвета на директорите и Наталия Петрова за прокурист на инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД.

4. Одобрява представените промени в устава на „Люк” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Одобрява представените Правила за управление на риска на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. Пловдив, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

6. Издава разрешение, по искане на заявителя, за прекратяване на договорен фонд (ДФ) „Инвест Диверсифициран Фонд“, управляван от управляващо дружество (УД) „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД. Отнема издаденото на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД разрешение за организиране и управление на ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд“.