Решения от заседание на 02.06.2022 г.

На заседанието си на 02.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява придобиването от г-н Йордан Христов на квалифицирано участие чрез пряко придобиване на 8,12% и непряко придобиване на 88,36% в капитала на “ЕЗОК“ ЗАД“ АД и пряко придобиване от „ПЕРЛА ТУРИСТ“ АД на квалифицирано участие в размер на 25,22 % в капитала на “ЕЗОК“ ЗАД“ АД.

2. Одобрява Диан Димов за прокурист на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.

3. Одобрява представените промени в устава на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 25.05.2022 г., които ще бъдат предложени за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Победа“ АД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 1 487 706 броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

5. Спазва в надзорната си практика Насоките във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ) – Забавяне на разкриването на вътрешна информация и взаимодействия с пруденциалния надзор, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

6. Вписва „ЗБ ВИТОША“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

8. Заличава „МИСТРАЛ ГРУП“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на  „АЛИАНС БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Спира производство относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ“ АД да извършва застрахователната дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Италия, Федерална Република Германия, Република Франция, Кралство Испания, Република Австрия, Република Полша, Република Гърция и Република Румъния.

11. Прекратява, по искане на заявителя, производство за признаване на придобита квалификация за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти от Никола Кирилов.

12. Изпраща писмо до „ВР ГРУП” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.