Решения от заседание на 02.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Димитър Тончев за член на управителния съвет на управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

2. Одобрява Светослав Велинов за член на управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина” АД.

3. Освобождава за 2023 г. „Каргил България” ЕООД, „АДМ Разград” ЕАД и „Електрохолд Трейд” ЕАД от задължението да се лицензират като инвестиционни посредници във връзка с осъществяваната от дружествата търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

4. От разгледаните до 02.05.2023 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 13 и 14 май 2023 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 13 май 2023 г., се допуска Росен Кожухаров. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 14 май 2023 г., се допуска Георги Лазаров.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 05.05.2023 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

5. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 13.05.2023 г. и като инвестиционен консултант на 14.05.2023 г., съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.