Решения от заседание на 02.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява замяна на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.