Решения от заседание на 02.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Заличава „РИСК ТРАНСФЕР” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

2. Изпраща писмо до „ЛЕО БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.