Решения от заседание на 01.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ДНС ИНВЕСТ“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 27 944 броя акции (29,80%) от капитала на „Родина Кепитъл” АД от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява Живка Чардаклиева – Лулчева за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ ЖИВОТ“ ЕАД.

3. Одобрява Живка Чардаклиева – Лулчева за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“ АД.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД.

5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.

6. Съгласува избора на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД на „МАЗАРС“ ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

7. Вписва „Експерт Брокер“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство във връзка с намерението на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на техните територии.

9. Изпраща писмо до ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз и промяна на статута на дружеството на застраховател с право на достъп до единния пазар.