Решения от заседание на 01.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.В изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Наредба 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване, Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, проведен през м. октомври 2022 г.

Справка за резултатите може да бъде направена на следния линк

Комисията за финансов надзор уведомява лицата, които не са преминали успешно изпита, че имат възможност в срок 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите, т.е. до 08.11.2022 г. вкл., да отправят искане за запознаване с резултатите от проверката на писмената си работа, което се подава на delovodstvo@fsc.bg.

2.Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 12.11.2022 г. и като инвестиционен консултант на 13.11.2022 г., съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.

3.Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани моторни превозни средства по чл. 554, т. 1 от КЗ и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“, както и срока за тяхното извършване. (Проектът на решението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в едномесечен срок, до 01.12.2022 г. включително).

4.Отписва, поради погасяване на задълженията на емитента, емисия ценни книжа в размер на 5 260 000 (пет милиона двеста и шестдесет хиляди) евро, разпределени в 5 260 (пет хиляди двеста и шестдесет) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 (хиляда) евро всяка, с ISIN код BG2100014179, издадени от „Елана Агрокредит“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.