Решения от заседание на 01.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Васил Атанасов за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД.

2. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

3. Спазва в надзорната си практика Насоките относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (ESMA70-154-271 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, по отношение на пазарните оператори.

4. Изпраща писмо до регулаторния орган за ценни книжа и борси на Република Кипър – CySEC, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на FXCM EU Ltd., инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.

5. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с допълване на издадения от КФН лиценз.