Решения от заседание на 01.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Стела Желева за прокурист на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД.

2. Одобрява Джорджина Бейкър за независим член на надзорния съвет на Пенсионно-осигурителнa компания „Доверие“ АД.

3. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в договор за депозитарни услуги.

4. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.

5. Изпраща писмо до „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, което изпълнява функция по вътрешен одит на дружеството.

6. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ИНСтинкт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз на дружеството за нов клас застраховка.