Решения от заседание на 01.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „Захар инвест“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на до 658 848 броя акции, представляващи 5.929% от капитала на „Захарни заводи“ АД от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява Пламен Василев за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД.

3. Заличава „ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ВАРНА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Заличава „ВАРНА БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Признава на Анджела Смит (Angela Smith), гражданка на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, правоспособност на отговорен актюер, придобита извън Република България, в областта на общото застраховане и животозастраховането.

Изпраща писмо до „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за сключване и изпълнение на договор за прехвърляне на актюерска функция към трето лице.

6. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за сключването на договор за прехвърляне на дейности по организиране, управление, съхранение и унищожаване на документи към трето лице.

7. Изпраща писмо до „ХЕДЖ ГЛОБАЛ“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.