Решения от заседание на КФН на 30.08.2021 г.

На заседанието си на 30.08.2021 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., Кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 636 240 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., Кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 1 650 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.