Решения от заседание на КФН на 26.08.2021 г.

На заседанието си на 26.08.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
Емисията е в размер на 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 910 лева всяка една, с ISIN код BG1100003141.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Владимир Велинов и Христо Петков за неизпълнителни членове на Съвета на директорите и Веселин Генчев за прокурист на инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД.

3. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,40%, използван от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД за определяне на размера на срочни професионални пенсии за ранно пенсиониране.

4. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,75%, използван от ПОК „Съгласие“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.

5. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,30%, използван от ПОД „Бъдеще“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.

6. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,30%, използван от ПОД „Бъдеще“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.

7. Одобрява предложения от ПОК „Съгласие“ АД рисков коефициент в размер на 1,5%.

8. Одобрява предложения от ПОК „Доверие“ АД рисков коефициент в размер на 14,80%.

9. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Доверие“.

10. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на „ЗУПФ Алианц България”.

11. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие“.

12. Вписва пазар  – сегмент „Пазар за растеж” (Growth Market-GM) на МСТ MTF SOFIA, организиран от инвестиционен посредник „Капман” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, в регистъра на пазарите за растеж, воден от КФН.

13. Приема на първо гласуване проект на Наредба за допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 09.09.2021 г. включително.

14. Отнема, по искане на дружеството, издадения на „Коактории Финанс” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 40-ИП на Комисията за финансов надзор от 27.01.2010 г.

15. Комисията за финансов надзор спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II, свързани със звеното за проверка на съответствието (ESMA35-36-1952 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

16. Изпраща писмо до „Република Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

17. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.