Решения от заседание на КФН на 19.08.2021 г.

На заседанието си на 19.08.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „Еврохолд България“ АД, гр. София, в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 30 000 000 евро, разпределени в 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, непривилегировани и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100013205, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,25%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 26.11.2020 г. и дата на падеж 26.11.2027 г, с погасяване на главницата еднократно на падежа ведно с последното лихвено плащане.

2. Издава разрешение на управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, гр. София, за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
Вписва “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy” като национален договорен фонд от отворен тип във водения от КФН регистър.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд от отворен тип “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
Вписва „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, гр. София, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове в регистъра, воден от КФН.

3. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД, като одитори които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на Застрахователно дружество „Съгласие“ АД.

4. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД рисков коефициент в размер на 8,5%.

5. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,37%, използван от „Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ-Сила“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.

6. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурителна компания ДСК-Родина“ АД рисков коефициент в размер на 13,4%.

7. Отписва, в резултат на преобразуване чрез вливане, издадената от договорен фонд  „Астра Комодити” емисия дялове, както и договорен фонд „Астра Комодити” от регистрите, водени от КФН.

8. Отписва „Евролийз Ауто“ ЕАД, гр. София, като емитент на ценни книжа и емисия облигации, издадени от дружеството в размер на 5 800 броя обикновени, поименни, безналични, неконвертируеми, обезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100010151, поради погасяване на задълженията на емитента по емисията.

9. Изпраща писмо до „КАРГОФОРТ“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.                 

10. Изпраща писмо до „ДЖИ ЕН БИ ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

11. Изпраща писмо до управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.