Решения от заседание на КФН на 17.08.2021 г.

На заседанието си на 17.08.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Веселин Моров за член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие“ АД.

2. Одобрява технически лихвен процент в размер на 1%, използван от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД за определяне на размера на срочна пенсия за старост от Доброволен пенсионен фонд „Доверие“.

3. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,60 %, използван от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД за определяне на размера на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд „Доверие“.

4. Одобрява предложения от „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД рисков коефициент в размер 4%.

5. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,5 %, използван от ПОД „Топлина“АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.

6. Вписва „Едж Кепитъл“ ООД, гр. София, в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

7. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно писмените споразумения между членовете на колегиите за централните контрагенти  (ESMA70-151-3431 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от момента, в който юридическо лице започне да упражнява дейност като централен контрагент на територията на Република България.

8. Спазва в надзорната си практика Насоките за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно Регламента за ФПП (ESMA34-49-291 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

9. Изпраща писмо до „Софарма“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на варанти.