Решения от заседание на КФН на 02.09.2021 г.

На заседанието си на 02.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Ива Титова – Стоева за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД.

2. Одобрява технически лихвен процент в размер 1%, използван от ПОК „Съгласие“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.

3. Одобрява технически лихвен процент в размер 1%, използван от ПОД „Топлина“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.

4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд” ЕАД.

5. От разгледаните до 02.09.2021 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 септември 2021 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 25 септември 2021 г., се допускат: Галина Стоянова Русева, Ивайло Томов Петров, Александър Сергеев Иванов, Катя Иванова Рангелова, Валери Валентинов Несторов, Сениха Себахтин Юсеин, Tеодор Гетов Симеонов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 26 септември 2021 г., се допускат: Галина Стоянова Русева, Теодора Галинова Антонова, Николай Живков Живков, Александър Сергеев Иванов, Илия Димитров Пацев, Серхан Бекиров Бекиров, Стефан Луков Бобеков.
    Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, по реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат по реда на подаването им.
    Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 5 дни преди провеждане на съответния изпит.
    Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.
    Изпитите ще бъдат проведени при спазване на всички действащи към 25 септември противоепидемични мерки.

6. Издава одобрение на инвестицията на договорен фонд (ДФ) „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ (захранваща колективна инвестиционна схема), управляван от управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД в дялове на ДФ „Райфайзен Устойчиви Акции” (главна колективна инвестиционна схема), организиран и управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.

7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружеството „Вита ми холдингс“ АД.

8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружеството „Спарки“ АД.

9. Удължава предоставения на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ срок за представяне на допълнителна информация и документи за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за одобряване на ликвидатор.

10. Изпраща писмо до „ПАРК“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.

11. Изпраща писмо до „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.