Резултати от изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

Оповестяване на резултати от проведените на 13 и 14 май 2023 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 13 и 14 май 2023 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти

на 13 май 2023 г.

1 Иван Валентинов Иванов
2 Васил Николаев  Вълков
3 Тодор Йорданов Христов
4 Петър Диянов Таралански
5 Петър Любомиров Мочев
6 Марияна Иванова Жекова
7 Радослав Райков Вълов
8 Антонио Тодоров Клаев
9 Теодор Даниелов Гунев
10 Диян Пламенов Георгиев
11 Теодор Пенков Паунов
12 Борислав Петров Андонов
13 Ирена Йорданова Клечова
14 Мартин Желев Костов
15 Ангел Атанасов Атанасов
16 Веселин Спасимир Здравчев
17 Росен Радосветов Кожухаров

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 1 от 18 май 2023 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 34 от 02 май 2023 г.

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 14 май 2023 г.

1 Иван Валентинов Иванов
2 Васил Николаев Вълков
3 Теодор Даниелов Гунев
4 Кристина Пенчева Топалова
5 Петя Любомирова Янева
6 Дилян Михайлов Илиев
7 Теодор Пенков Паунов
8 Данаил Андреев Арабаджиев
9 Виктория Петрова Панева
10 Мартин Желев Костов

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 2 от 18 май 2023 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 34 от 02 май 2023 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, в срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:

Лицата, издържали съответния изпит, могат да получат сертификатите си след 29.05.2023 г. в сградата на КФН на гише „Деловодство“ (вход за граждани) всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

За получаване на сертификатите трябва да бъде представен документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел I, т. II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:

IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ