Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2022 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2022 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2022 г. е 4 876 751 души, като нараства спрямо 31.03.2021 г. с 0,97 на сто.

Към 31.03.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 230 557 хил. лв. В сравнение с 31.03.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 7,77 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2022 г. са общо 3 908, от които 463 пенсионери и 3 445 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 196 хил. лв. за пенсии, 2 041 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 10 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първите три месеца на годината възлизат на 71 504 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 23 943 хил. лв.

Информация за резултатите от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за първото тримесечие на 2022 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.03.2022 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.