Регулаторна рамка – крипто активи

Във връзка с високия обществен интерес към дейността на компанията Nexo, Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) уточнява, че в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) е регистрирано дружество с наименование „Ен Ди Ес“ ЕООД, (NDS EOOD), ЕИК 205165666, чийто едноличен собственик на капитала е „Нексо“ АД (Nexo AG), Цуг, Швейцария, което дружество е еднолична собственост на Nexo LLC., Делауеър, САЩ. Изброените дружества нямат и никога не са притежавали издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Аналогично, никое от тях не е вписано във водения от Комисията регистър на обвързаните агенти, националните инвестиционни фондове или в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове. Изброените дружества не са включени в списъка на нотифицираните инвестиционни посредници от Европейския съюз, които могат да осъществяват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, включително чрез използване на обвързан агент.

Видно от справка в ТРРЮЛНЦ, предметът на дейност на  дружеството „Ен Ди Ес“ ЕООД е предоставяне на софтуерни услуги на клиенти, аутсорсинг на бизнес процеси, финанси, обслужване на клиенти, подкрепа за колцентър и програмиране, както и всички видове дейности, незабранени от закона. Видно от сайта на компанията, дейността на Nexo е свързана основно с крипто активи, които към настоящия момент не са признати за финансов инструмент на територията на Република България, съответно търговията с тях не подлежи на регулация и надзор от страна на КФН. Видовете финансови инструменти са посочени изчерпателно в чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Регулаторната рамка по отношение на крипто активите на територията на Европейския съюз (ЕС) все още е процес на обсъждане от институциите на ЕС и респективно няма статута на действащо законодателство, съответно не е определен компетентен орган по прилагането ѝ. Пакетът от законодателни предложения ще създаде европейска регулация относно изискванията за прозрачност и оповестяване при емитирането на крипто активи и допускането им до търговия, лицензирането, надзорът и дейността на доставчиците на услуги за крипто активи, емитентите на токени, обезпечени с активи, и емитентите на токени за електронни пари, защитата на потребителите, мерките за предотвратяване на пазарни злоупотреби.