Прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Великото херцогство Люксембург (Commissariat aux Assurances) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Велико херцогство Люксембург относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.