Прехвърляне на застрахователния портфейл на Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Кралство Дания (Danish Financial Supervisory Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл от Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Кралство Дания относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S.