Препоръчителна литература за подготовка за изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е публикуван списък с препоръчителна литература за подготовка за изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 г. – 22.10.2022 г.

Списъкът е достъпен на интернет страницата на КФН в раздел Застрахователна дейност/ Изпити за правоспособност/ Изпити за актюери/ Октомври 2022 и раздел Осигурителна дейност/ Изпити за правоспособност/ Изпити за актюери/ Октомври 2022.