Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов бе официален гост на наградите на БФБ за 2023 г.

На 15 януари се състоя XXIII-та церемония за връчване на наградите на инвестиционните посредници и банките, постигнали най-добри резултати през 2023 г. Събитието, организирано от Българската Фондова Борса (БФБ), което отличава най-добрите представители на инвестиционната общност в България, бе официално открито от г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор (КФН), от г-н Васил Големански – заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ и от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ.

Г-н Бойко Атанасов и доц. д-р Маню Моравенов
Г-н Бойко Атанасов – председател на КФН (в дясно) и доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ (в ляво)

„Благодаря на Българската  фондова борса за отправената покана да бъда част от церемонията по отличаване на най-добрите инвестиционни посредници и най-добре представилите се компании през 2023 г. на българския капиталов пазар. Резултатите, както и изтъргуваните обеми на българския капиталов пазар, са доказателство за устойчивост и успешно развитие. Именно в началото на годината, всички ние – участници в небанковия сектор, капиталови пазари, фондовата борса, в професионален план, правим ретроспекция на постигнатото през отминалата година, кои са моделите, които са били ефективни и са дали резултат, кои не, съществено  коригираме стратегията, визията си и целеполагането, с които да посрещнем новите предизвикателства – приемането на еврото, технологии и дигитализация, устойчивите финанси, наред с други процеси, които са част от цялостния инвестиционен организъм. Твърдо убеден съм, че трябва да бъдем гъвкави и адаптивни към тях и съответно да нанасяме нужните промени.“, заяви пред аудиторията г-н Атанасов. Той връчи наградите в категориите „Инвестиционен посредник с най-голям оборот през 2023 г.“ и „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки през 2023 г.“. Първото място в категорията за „най-голям оборот“ бе отредено на ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, последван от ИП „Реал Финанс“ АД и ТБ „Централна Кооперативна Банка“ АД.  Призовото място за „най-голям брой сделки“ през изминалата година получи ИП „Карол“ АД, втората награда взе „Елана Трейдинг“ АД, а третото място – ИП „БенчМарк Финанс“ АД.

Г-н Бойко Атанасов, връчва награда
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН, връчва грамота за първо място в категорията за „Най-голям оборот на ИП” на „АБВ Инвестиции“ ЕООД

„Вярвам, че предвидимостта в действията ни и обективността ни при вземането на решения чрез ясна и насочена стратегия, но най-вече чрез прозрачен и активен диалог, ще доведат до по-добри резултати, по-добър инвестиционен климат и до развитието на българската икономика като цяло“, сподели още Бойко Атанасов пред професионалната общност.

На официалната церемония присъства и г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Тя връчи наградите в категориите „Най-ликвиден емитент на сегмент Premium на основния пазар през 2023 г.“, „Най-ликвиден емитент на сегмент Standard на основния пазар през 2023 г.“ и „Емитент с най-висока дивидентна доходност на основен пазар през 2023 г.“. Призовите места съответно получиха „Шелли Груп“ АД, „Доверие Обединен Холдинг“ АД и „Софарма“ АД: „Моят апел е към емитентите, от които зависи създаването и предлагането на инвестиционни продукти, които са насочени към постигане на целите за устойчиво развитие. На инвеститорите следва да бъде предоставена възможност да инвестират в емитенти, прилагащи устойчиви бизнес стратегии, като КФН ще бъде партньор и ще оказва подкрепа на участниците на пазара в този процес. Изключително важно за развитието на капиталовия пазар и поддържането на доверието на инвеститорите е и доброто корпоративно управление и стриктното спазване от публичните компании на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, в който са имплементирани принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на корпоративното управление. Вярвам, че с общи усилия, в сътрудничество между институциите, ще бъде постигнат най – добрият резултат като стъпка в правилната посока за реализирането на общата цел по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, заяви Мария Филипова.

Г-жа Мария Филипова връчва награда
Г-жа Мария Филипова, зам.-председател на КФН връчва първа награда „Емитент с най-висока дивидентна доходност на основен пазар през 2023 г.“ на “Софарма” АД

Останалите компании, допринесли за развитието на капиталовия пазар в България, бяха отличени с призовите места в категориите: „Инвестиционен посредник с най-висок оборот и най-голям брой сделки на пазар beam през 2023 г.“ – ИП „Карол“ АД; „Инвестиционен посредник с най-висок оборот на пазар MTF BSE INERNATIONAL през 2023 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД; „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазар MTF BSE INTERNATIONAL през 2023 г.“ – ИП „БенчМарк Финанс“ АД; „Инвестиционен посредник с най-много нови емисии на пазарите на БФБ през 2023 г.“ – ИП „Фоукал пойнт Инвестмънтс“ АД и ИП „Юг Маркет“ ЕАД; „Най-ликвиден емитент на пазар beam през 2023 г.“ – „Дронамикс Кепитъл“ АД; „Първи маркет-мейкър на пазар beam за 2023 г.“ – ИП „Юг Маркет“ ЕАД; „Емитент, набрал най-голям капитал на основния пазар на БФБ през 2023 г.“ – „Софарма“ АД; „Емитент с най-голям процентен ръст на брой инвеститори през 2023 г.“ – „Бианор Холдинг“ АД.

Обща снимка от награждаването
Обща снимка (от дясно на ляво): г-н Бойко Атанасов – председател на КФН, г-жа Мария Филипова – зам.-председател на КФН, доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ, г-н Васил Големански – заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ

Наградата за журналист с най-голям принос за популяризирането на капиталовия пазар за изминалата година получи Христо Николов – водещ в Bloomberg TV Bulgaria. Церемонията фокусира поглед и върху благотворителността, като специален гост на церемонията бе г-н Лазар Радков, който презентира каузата на фондация „Капачки за бъдеще“.