Откриване на производство по отмяна на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Заповед за отмяна на Заповед № 325/09.10.2012 г., изм. със Заповед № 23/18.01.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Днес, 12.02.2024 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и 24 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 127, ал. 3, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), откри производство по издаване на общ административен акт – Заповед за отмяна на Заповед № 325/09.10.2012 г., изм. със Заповед № 23/18.01.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Със Заповед № 325/09.10.2012 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, е задължил всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България и сертификат „Зелена карта“, в това число чрез правото на установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги по смисъла на чл. 52 от Кодекса за застраховането (КЗ), да представя в КФН:

1. Справка за висящите щети по събития, настъпили извън територията на Република България по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Зелена карта“, съгласно образец Приложение № 1 към заповедта и

2. Справка за претенциите за възстановяване на обещетения, платени от лицата, обработващи щети, по събития, настъпили извън територията на Република България по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Зелена карта“, съгласно образец Приложение № 2 към заповедта.

Заповед № 325/09.10.2012 г. е изменена със Заповед № 23/18.01.2013 г., като изменението се отнася само до образците в Приложение № 1 и Приложение № 2, за които е предвидено да се  определят от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), считано от 20.02.2012 г.

Горепосочените заповеди са издадени при действието на отменения Кодекс за застраховането (отм., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г.), който предвижда значително по-ограничени правомощия за надзор спрямо застрахователите във връзка със спазването на устава на НББАЗ, който регламентира и отчетността на неговите членове спрямо бюрото. От тази гледна точка, механизмът на регулиране, предвиден със Заповед № 325/09.10.2012 г. включва създаването на режим на надзорна отчетност на информация, която не е непосредствено необходима за целите на осъществявания финансов надзор, но гарантира с принудителните механизми за осигуряване на надзорната отчетност, че същата информация ще бъде предоставяна и на НББАЗ, което е изрично предвидено в т. 3.3 от същата.

Действащият КЗ предвижда изрично задължение за спазване на устава на НББАЗ от неговите членове (чл. 508, ал. 2 от КЗ). Заедно с това през 2023 г. са приети изменения и допълнения в закона (чл. 506а от КЗ), които засилват надзорните правомощия на КФН във връзка с функционирането на системата „Зелена карта“ в България и по-специално – в случай на неизпълнение на задълженията на застрахователите и НББАЗ, в рамките на системата „Зелена карта“.

По силата на новата разпоредба в действащия КЗ, спазването на условията и сроковете за заплащане на предявените към НББАЗ гаранционни искания е скрепено с правомощието за налагане на принудителни административни мерки за извършване на дължимите плащания. С тази уредба в КЗ се гарантира изпълнението на задълженията на НББАЗ да заплаща гаранционните искания, възникнали в процеса на уреждане на претенции „Зелена карта“ и на застрахователят (член на НББАЗ) да извърши пълно възстановяване на платената сума на НББАЗ. По силата на действащата нормативна уредба КФН и нейният заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, разполагат с надзорни правомощия, с които да се намесват както при неспазване на устава на бюрото, така и при неизпълнение на задълженията за изплащане на гаранционните искания. Поради това запазването на режима на надзорна отчетност, предвиден със Заповед № 325/09.10.2012 г., не е необходим, представлява ненужна административна тежест и следва да бъде отменен.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”. На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 13.03.2024 г. включително.