Откриване на производство по издаване на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Заповед за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзор

Днес, 10.11.2022 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 127, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1 и ал. 2, чл. 527 от Кодекса за застраховането (КЗ), откри производство по издаване на общ административен акт – Заповед за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзор.

С посочената заповед се утвърждават структурата, формата и съдържанието на годишните, тримесечните и месечните справки и приложения на застрахователите и презастрахователите по чл. 126, ал. 1 от КЗ, различни от образците за количествено отчитане на индивидуални предприятия и на групи по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347/1 от 31.12.2015 г.), както и годишните и тримесечните справки за отчетността на Гаранционния фонд и други изисквания към отчетността на основание чл. 127, ал. 1 и 2, ал. 3, т. 1 и чл. 527 от КЗ.

Предложението за издаване на настоящия общ административен акт е свързано с приет на първо разглеждане от КФН проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53). Проектът на изменителна наредба има за цел да осигури прилагането на Международен стандарт за финансово отчитане 17 „Застрахователни договори“ (МСФО 17), който е задължителен за застрахователите и презастрахователите със седалище в Република България, считано от 01.01.2023 г.

Във връзка с предложената отмяна на някои от разпоредбите от Наредба № 53, въвеждащи изискванията на Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, които са несъвместими с прилагането на МСФО 17, се налага премахването на съобразените с нейните изисквания надзорни справки и приложения, различни от образците за количествено отчитане, приети с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Европейската комисия във връзка с Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност.

Предвид необходимостта от предвиждане по отношение на застрахователите с право на достъп до единния пазар на ЕС на надзорна отчетност, която е допълнителна към основната отчетност за целите на режима Платежоспособност ІІ, въведена с цитираните по-горе пряко приложими актове на правото на ЕС, същата следва да се уреди на основание чл. 127, ал. 3 от КЗ със заповед на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, който е оправомощен да определи характера, обхвата и формата на информацията, представяна от застрахователите и презастрахователите за надзорни цели. По същия начин, за да се избегне празнотата в уредбата на надзорната отчетност на застрахователите без право на достъп до единния пазар на ЕС на същото правно основание – чл. 127, ал. 3 от КЗ – със заповедта се определят всички справки, подавани за надзорни цели от тези застрахователи.

На основание чл. 527, ал. 2 от КЗ допълнителните изисквания към отчетността на Гаранционния фонд се определят с наредбата по чл. 125, ал. 2 от КЗ. На основание чл. 526 от КЗ към дейността на Гаранционния фонд се прилага глава осма от КЗ, която урежда отчетността на застрахователите и съдържа разпоредбата на чл. 127 от КЗ. На това основание в предложената заповед се регламентират и годишни и тримесечни справки за отчетността на Гаранционния фонд.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”. На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 12.12.2022 г. включително.