Оповестяване на резултати от проведените на 12 и 13 ноември 2022 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 12 и 13 ноември 2022 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.

На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 12 ноември 2022 г. се явиха 11 лица при допуснати 15 кандидати, като 6 от тях са издържали изпита.

 

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти

1

Шукри Рашид Шукри

2

Велко Георгиев Манов

3

Никола Димитров Кирилов

4

Стоян Борисов Георгиев

5

Петко Асенов Ризов

6

Ива Ивайлова Николова

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 1 от 17 ноември 2022 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 78 от 01 ноември 2022 г.

 

На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 13 ноември 2022 г. се явиха 10 лица при допуснати 14 кандидати, като 5 от тях са издържали изпита.

 

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант 

1

Красимир Марков Георгиев

2

Велко Георгиев Манов

3

Емил Стефанов Димитров

4

Станислав Георгиев Атанасов

5

Амин Алиреза Зейнали

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 2 от 17 ноември 2022 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 78 от 01 ноември 2022 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, в срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:

Лицата, издържали съответния изпит, ще бъдат уведомени индивидуално от екипа на КФН за датата и мястото на връчване на сертификатите.

За получаване на сертификатите трябва да бъде представен документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел I, т. II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:

IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ